Regulamin

Regulamin sklepu internetowego oleado.pl

 

 

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych.

3. Prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.oleado.pl, jest Grzegorz Sokół, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem ul. Bukowińska 8/513, 02-703 Warszawa, NIP 5262867949, REGON 146540387, zwany dalej "Sprzedającym".

4. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres sklep@oleado.pl, bądź korzystając z formularza kontaktowego na stronie Sklepu.

 

§ 2
Warunki dokonywania zakupów


1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Zamawiającego w elektronicznym formularzu zamówienia następujących danych osobowych:

a) adres e-mail, na który będą wysyłane wszelkie informacje,

b) imię i nazwisko lub nazwę,

c) dane adresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

d) numer NIP (w przypadku Zamawiającego prowadzącego działalność gospodarczą)

e) numer telefonu.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji Sprzedający potwierdza drogą e-mailową.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego kwoty równej wartości zamówienia wg cen brutto zamówionych towarów.

4. Zamówienia, w których treści są błędy bądź są niejednoznacznie sformułowane, Sprzedający będzie weryfikował z Zamawiającym. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Sprzedającego, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie.

5. W przypadku braku w magazynie zamawianego towaru, Sprzedający informuje Zamawiającego drogą e-mailową lub telefonicznie o tym fakcie i o związanym z nim wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, bądź o braku możliwości jego realizacji. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia, bądź zaproponować jego zmianę. W wypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedający zwraca Zamawiającemu uprzednio wpłaconą kwotę drogą elektroniczną.

6. W przypadku o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zrezygnować z zamówienia, bądź zrezygnować tylko z pozycji, które wydłużają czas realizacji zamówienia.

7. Ceny towarów, znajdujących się w sklepie internetowym, wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 

§ 3
Formy i zasady płatności


1. Za zakupy w sklepie zapłaty dokonać można w formie przelewu elektronicznego na poniższy rachunek bankowy Sprzedającego, prowadzony w złotych polskich:

Grzegorz Sokół
Bukowińska 8/513
02-703 Warszawa

Nr rach.: 27 2490 0005 0000 4600 3949 0192
Bank: Alior Bank

2. Za zakupy można również płacić za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl, prowadzonego przez spółkę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna. Podczas realizacji zamówienia Zamawiający może wybrać Transferuj.pl jako sposób zapłaty, co spowoduje przekierowanie Zamawiającego na stronę internetową Transferuj.pl umożliwiającą dokonanie zapłaty.

 

 

§ 4
Dowód zakupu


1. Do zamówionych towarów Sprzedający dołącza dowód zakupu, domyślnie jest nim paragon fiskalny.

2. Zamawiający, prowadzący działalność gospodarczą, w trakcie składania zamówienia, może zażądać wystawienia faktury VAT. W tym celu musi wcześniej podać numer NIP oraz nazwę firmy w swoich danych adresowych.

3. Zamawiający będący osobą fizyczną może również zażądać wystawienia faktury VAT, jednak musi o tym poinformować Sprzedającego najpóźniej w momencie przygotowywania zamówienia do wysyłki.

 

 

§ 5
Warunki dostawy


1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów realizowana jest przesyłkami pocztowymi, nadawanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. bądź InPost Sp. z o.o.

2. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury zostanie dołączony do przesyłki. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wysyłki dowodu zakupu osobną przesyłką.

 

 

§ 6
Zwroty i reklamacje


1. Zgodnie z postanowieniami art. Art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zawiadamia sprzedającego o chęci zwrotu zakupionego towaru. Takie oświadczenie winno zawierać informacje niezbędne do identyfikacji zamówienia (na przykład unikalny identyfikator zamówienia).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający.

4. W przypadku o którym mowa w ust. 2, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem wraz z kosztami dostawy.

6. W przypadku braku możliwości pełnej realizacji zamówienia po dokonanej już przedpłacie, różnica wynikająca z wniesionej opłaty oraz wartości faktycznie zrealizowanego zamówienia, zostanie przekazana, na życzenie Zamawiającego, na jego konto lub adres, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia realizacji zamówienia.

7. Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku ilości, rodzaju lub jakości towaru, niezgodnych z zamówieniem (tzw. niezgodność towaru z umową). Reklamację z tego tytułu Zamawiający składa na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej czy formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.

8. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (kopia lub skan faktury VAT lub paragomu). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia zwrotu Sprzedającemu reklamowanego towaru.

9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający przesyła Zamawiającemu wymieniony pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Zamawiającemu należną kwotę.

 

 

§ 7
Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest podmiot wymieniony w § 1 ust. 3

2. Wszyscy klienci mają prawo dostępu do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać.

3. Podanie danych jest dobrowolne i ogranicza się jedynie do danych niezbędnych do realizacji zamówienia drogą wysyłkową w ramach sklepu internetowego oleado.pl

4. Dane adresowe niezbędne do zrealizowania dostawy towaru są przekazywane do podmiotu realizującego dostawę, czyli do jednego z podmiotów wymienionych w w § 5 pkt.1 .

5. W sprawach związanych z danymi osobowymi, nieuregulowanymi w niniejszym regulaminie znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego jest zarejestrowany w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§ 8
Postanowienia końcowe


1. W przypadku posiadania w sklepie internetowym przez Zamawiającego więcej niż jednego konta, Sprzedający może usuwać dodatkowe konta, przyjmując zasadę, iż do dyspozycji Zamawiającego pozostanie ostatnie założone konto.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).